Regulamin

REGULAMIN Z DNIA 25.12.2014r.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy bhp-bytom.pl działający pod adresem http://www.bhp-bytom.pl prowadzony jest przez:

BHP BYTOM S.C. B. Szczerba, M. Handel-Szczerba, J. Szczerba,

R. Szczerba

Ul. Adamka 1, 41-909 Bytom

NIP 6262975148 REGON 241648993

2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

bhp-bytom.pl działającego pod adresem http://www.bhp-bytom.pl, w szczególności:

a) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie http://www.bhp-bytom.pl
b) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;

c) zasady korzystania z Formularza Zamówień;

3. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome).

- aktywny adres e-mail. 

5. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:

a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)

b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).

c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

§ 2 – Słowniczek definicji

1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:

a) Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem www.bhp-bytom.pl

b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.

c) Konto – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień oraz zmianę podanych danych.

e) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. 

f) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru bez rejestracji Konta. 

g) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 3 – Konto Klienta i Formularz Zamówień

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.

2. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w § 1 ust. 4. Regulaminu prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.

§ 4 – Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.bhp-bytom.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.

6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail. W e-mailu tym znajduje się link weryfikacyjny za pomocą którego Klient potwierdza złożenie zamówienia.

7. Złożone zamówienia widoczne są w „Moje zamówienia" .

8. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 32 286 32 43 .

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.

10. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 3-4 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę. 

11. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 6 – Cena i sposób zapłaty

1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.

2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.

3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.

4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących.

6. Do każdego zakupu dołączana jest Faktura VAT.

7. Klient uiszcza ceny wg:

a) przedpłata ( z góry na konto bankowe)

Dane do przelewu:

BHP BYTOM S.C.

Ul. Adamka 1

41-909 Bytom

Bank Spółdzielczy :

Nr rachunku 91 8437 0002 0020 0215 1964 0001

§ 7 – Dostawa

1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.

3.Poprzez firmę kurierską DPD

4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

§ 8 – Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9 – Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: BHP BYTOM S.C B.Szczerba, M. Handel-Szczerba, J.Szczerba. R. Szczerba , 41-909 Bytom, ul.Adamka 1 .Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni. 

2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 

3.BHP BYTOM S.C. jest obowiązana do dostarczenia Towaru bez wad.

4.BHP BYTOM S.C. odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). 

5. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić wadę wskazane jest: opisać wadę, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: BHP BYTOM S.C. 41-909, ul. Adamka 1.

§ 10 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest BHP BYTOM S.C. z siedzibą 41-909 Bytom przy ul. Adamka 1.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia. 

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez BHP BYTOM S.C.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. 

1. W wypadku sporu Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można zaliczyć m.in.:

a) Mediację przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej -  Zgodnie z treścią art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) na wniosek Konsumenta, lub z urzędu jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta, wojewódzki inspektor podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą. Dane teleadresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b) Stałe polubowne sądy konsumenckie – Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) sądy te  rozpatrują m.in. spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214). Dane teleadresowe sadów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

3. Wskazane w ust 2 sposoby rozstrzygania sporów są dobrowolne i wymagają zgody obu stron. 

4. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego lub postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

5. W wypadku sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy innych instytucji takich jak na przykład:

a) miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów- pomoc Konsumentom może polegać m.in. na udzielaniu darmowych porad prawnych oraz wystąpieniu do przedsiębiorcy w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu (szczegółowe informacje odnośnie działalności rzeczników i ich dane znajdują się na stronie http://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.)

b) organizacje pozarządowe- np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich- (adres internetowy: http://www.konsumenci.org/kontakt,6.html, Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronach: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php/ oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php/. 

§ 11 – Postanowienia Końcowe

1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.bhp-bytom.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). 

3. BHP BYTOM S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez BHP BYTOM S.C., nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Na adres widniejący w dowodzie zakupu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres widniejący w dowodzie zakupu, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy